Wat als ik de energetische keuring niet laat uitvoeren?

Los van de vele voordelen van een energetische keuring, zoals een verhoging van het rendement van je airco en een vermindering van je energieverbruik, zijn er mogelijk bijkomende gevolgen indien je jouw verplichtingen als exploitant niet nakomt.

Het milieuhandhavingsdecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit regelen het toezicht op de verplichtingen van een exploitant van een airconditioningsysteem voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. Toezicht gebeurt door de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, gemeentelijke toezichthouders, toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen en toezichthouders van politiezones.
 

Milieumisdrijf
 

Het niet laten uitvoeren van de verplichte energetische keuring volgens art. 5.16.3.3, §3, 4° van titel II van het VLAREM is een milieumisdrijf. Bij vaststelling wordt een proces-verbaal opgesteld door de toezichthoudende overheid. Het parket beslist dan, binnen een termijn van 180 dagen, om al dan niet strafrechtelijk te vervolgen.

Strafrechtelijke vervolging kan leiden tot een geldboete, gevangenisstraf of minnelijke schikking. 
Als het parket beslist om het milieumisdrijf niet strafrechtelijk te behandelen, wordt het dossier overgemaakt aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, die een alternatieve bestuurlijke geldboete kan opleggen van maximum 250.000 €. 
 

Milieu-inbreuk
 

Het niet ter beschikking houden van het keuringsverslag, voor ten minste vijf jaar, aan de toezichthouder is een milieu-inbreuk. De afdeling Handhaving kan een milieu-inbreuk sanctioneren met een exclusieve bestuurlijke geldboete tot 50.000 €.

Meer weten? 
 

Je kan meer informatie over het toezicht en de handhaving van de milieuregelgeving vinden op de website van het Departement Omgeving.